De gymzaal, een gebed zonder einde?
Sunday 27 March 2011

Het is bijna een jaar geleden dat de badmintonclub een eenvoudig telefoontje kreeg met de mededeling: jullie moeten op zeer korte termijn in Wagenborgen sporten. Het gymlokaal in Meedhuizen wordt gesloopt. Het dorp heeft zich verzet en is een jaar lang tussen hoop en wanhoop geslingerd. Er zijn door de werkgroep gymlokaal Meedhuizen veel argumenten aangedragen waarbij is aangetoond dat het slopen van het gymlokaal weggegooid geld is, het dorp Meedhuizen geforceerd in een krimpsituatie kan worden getrokken en dat de manier van communicatie ronduit slecht is geweest. Als argumenten niet meer tellen heeft het college van Burgemeester en wethouders de krimp en het aantal te verwachten leerlingen in de strijd gegooid. Er is in Nederland namelijk een discussie gaande versneld te anticiperen op de vermeende bevolkingskrimp door o.a. brede scholen te gaan bouwen. Dit gaat gepaard met enorme investeringen. Ook de gemeente Delfzijl
doet hieraan mee. Zij wil een tweetal brede scholen. Een voor de Noordelijke dorpen en een voor de zuidelijke dorpen. De vraag is dan ook; wanneer is er een nieuwe brede school in Wagenborgen. Als deze er binnen een paar jaar is, dan zullen de “kleine” scholen moeten sluiten. Dus ook Meedhuizen; en dan is het college en de raad van mening dat het niet meer interessant is het gymlokaal te renoveren.
Om hier een antwoordt op te krijgen hebben wij de stichting Marenland als betrokken partij om duidelijkheid gevraagd. Deze heeft dit gegeven met de woorden dat de school er nog minstens zeven jaar open blijft. Dit tot grote irritatie van het college van B&W. Deze wil sneller een brede school. Dus hebben beide instanties een behoorlijk verschil van inzicht. Omdat er nu een discussie is over een nieuwe school heeft de werkgroep gymlokaal Meedhuizen de medezeggenschapsraad van de school geïnformeerd en betrokken bij de discussie. De mr is immers het orgaan die gesprekspartner is als het gaat over het onderwijs. Daarnaast hebben wij het initiatief genomen om de vereniging kleine
dorpen in te schakelen in de discussies welke wij met de overheid hebben. Het betreft niet alleen Meedhuizen, maar ook de ons omringende dorpen zoals Tjuchem en de Delfzijlster dorpen. Wij willen binnenkort met de dorpen om de tafel om hierover van gedachten te wisselen. Wij hebben de angst dat door het handelen van de politiek, en als voorbeeld het college van B&W van Delfzijl, de dorpen versneld in een dwangmatige krimp worden getrokken, terwijl dat helemaal niet nodig is. Wij zullen de krimp niet ontkennen, maar hebben grote vraagtekens bij de wijze van aanpak door de politiek. Wij verwachten op korte termijn dat de raad van Delfzijl zich uitspreekt over het wel of niet renoveren van ons gymlokaal. In maar verwachten wij de beslissing. Ondanks dat het lang heeft geduurd en de in onze ogen ondermijnende acties van het college van B&W van Delfzijl gaan wij, overeenkomstig onze opdracht van het dorp, door met de strijd voor het leefbaar houden van Meedhuizen. Ook kunnen we in maart 2011 zien welke politieke partijen er voor de dorpen zijn en welke niet.

Werkgroep gymzaal Meedhuizen.

 
< Vorige   Volgende >