Vrouw Heinneman
Friday 11 April 2008

Vrouw Heinneman (Rechts boven)Beste lu,

Door dhr. Godlieb.
Meschain hebn joe ’t stukje in ’t Nijsblad leesn over ons draaimeuln. Ik kreeg nog aal wat reaksies van olle Midhoesters. Van ain wil ik joe wat meer verteln. De olste Midhoester belde mie op.
Vrouw Heinneman, dik 91 joar. Verschaidn  lu in ’t dörp kinn heur nog wel. Zai woont al joarn in bejoarnhoes in Sibboern. D’r zit heur nog niks in weeg.

Zai lopt nog as ’n kiewiet en swimt as ’n snouk, moar din mit kop boovm woater. Elke dag lopt zai om en noabie ’n kilometer en zai swimt ainmoal in week in Hoogezand – in ’t daipe wel te verstoan. Zai was traauwt mit Jan Heinneman. Zai woonn eerst in dörp, loater op Wilderhof. Bie ’t older worn gingn zai weer trug noar ’t dörp.Toun heur man te tied oet kwam ging zai noar Sibboern. Vrouw Heinneman is geboorn in ’n hoeske in Meulnloan – nou Essenloan .Doar staait nou ’n nei hoes. Toun zai vair of vief joar was is de femilie verhoest noar de Hoofdstroat. Heur olders begonn toun mit ’n nering en ’n cafè. Vrouw Medemoa  mit heur dochter en schoonzeun woonn doar nou, noast de schoul.

Vrouw Heinneman vertelde mie dat in heur tied ook aal ’n draaimeuln in dörp kwam .In juni, de doatum wait zai nait precies meer, kwam de draaimeuln en ’n luchtschommel mit boot over’t Schildmeer en deur ’t kenoal noar Midhoezn.
Veur de kinder in ’t dörp was dat groot feest. Elk dei van Tjuchem kwam vruign zai – komt schip al in zicht - .De kinder wern ook wel ais veur de gek holn en din vloogn zai veur niks noar de brug.
Moar as het din zo ver was din runn zai noar de brug en zongn – draaimeuln komt ter aan, draaimeuln komt ter aan.

En as ’t schip din veur de waal lag din zaatn de kinder van ’t dörp as sprutters in de waal en keekn tou hou meuln en luchtschommel oetloadn wern.
De grode jongens mochtn de handkaarn mit drukn en oaf en tou eevm helpn mit opzetn van de meuln. En as de meuln d’r din stoan en het feest begon din wer ’t ol peerd, dei eerst ’t schip trokn haar, vast zet in de meuln. De knecht van van der Veen kroop din in ’t bakje achter ’t peerd – Vot peerd – en de meuln begon te draain. De kinder konn toun net as nou net zo voak draain as zai wolln.Veur de grootn wer de meuln ombouwt in ’n zweefmeuln. ’s Oavmds din zette de knecht van van der Veen ’t peerd eefkes goud aan. De bakjes vloogn din in ’t rond en de grode jongens snitterden mit heur voutn deur de boomn veur ’t cafè zodat de bloarn van boomn heur achternoa vloogn.
’t Hek van schoul wer altied aan kaant zet. De meuln haar d’r din gain last van en de woonwoagns stonn din tussen schoul en cafè.

Vrouw Heinneman is ainmoal oet ’n bakje vloogn. Heur bainn en zied waarn ain schram aal schram, klaid stukn  en veur heur was het feest toun eerst over. Plain, woar de meuln ston, was bedekt mit sintels. Vlaig doar moar ains deur.
De schoul dee net as nou spelletjes. Zakloopn, haardloopm, moar ’t mooiste was rinkje steekn. Ain achter kinderwoagn en ain in de kinderwoagn en din moar vörkn wel ’t eerst mit ring en kinderwoagn over streep was. Noa de spelletjes kwam de traktoatsie, sukkeloamelk.  De sukkeloamelk zat in busn en de schenkploug – op de foto -  vrouw Heinneman boovmste rij aalmoal rechts, haand in zied – schonk de kopkes vol. Veur dat de schenkploug begon zongn de kinder ’n laidje: Waar is de chocolademelk en aan ’t end Daar komt de chocolademelk. En din konn ze net zoveul drinkn as ze wolln.

Wat mie veural trof in ’t verhoal van vrouw Heinneman was het warme gevuil woarmit zai pruit over heur kinderjoarn in ons dörp .Plezair aan ’t dörpsfeest en aan het schoulfeest mit optocht, spelletjes en draaimeuln.
In dei tied haarn de minskn nait zo veul, moar mit dat lutje beetje en mit ’n hechte gemainschap muikn zai d’r mit mekoar een feest van.
Wie hebbn aankoommd joar weer schoulfeest en ik hoop dat de kinder dei doar aan mit doun loater net zo kinn proatn over heur kinderjoarn in ons dörp as vrouw Heinneman.

 
Volgende >