Dorpsvisie
Sunday 24 June 2007

Het is zover...

De gemeente Delfzijl heeft het eerste concept van de dorpsvisie Meedhuizen gereed. Deze dorpsvisie is samengesteld in nauwe samenwerking tussen gemeente, dorpsbelangen, Kollo en natuurlijk het dorp zelf.

Het is nu de bedoeling dat in de komende weken/maanden de visie breder gaat worden gedragen en dat de gemeenteraad de formele vaststelling doet. Vervolgens kan een door de gemeente aangewezen projectleider met de visie in de hand trachten projecten uit te werken om te komen tot een leefbaar en vitaal dorp.

De concept visiekaart van Meedhuizen kent de volgende items.

Het versterken van de ruimtelijke kwaliteiten.
Te denken valt hierbij aan de herontwikkeling dorpshart, versterking groenstructuur (singels), betere benutting oevers afwateringskanaal, aanleg boothelling e.d.

Strategieën voor de voorzieningenstructuur
Vaststelling/keuze van de mogelijkheden voor het behouden/versterken/vernieuwen van de aanwezige voorzieningen.
De visiekaart geeft meerdere keuzerichtingen met een aanbeveling om te kiezen voor de uitbouw van twee locaties (dorpskern en sportveld) met maatschappelijke voorzieningen.

(Her)ontwikkelingen
Drie gebieden worden aangewezen voor mogelijke herontwikkelingen, te weten de locatie dorpskern, de locatie Meedhuizerweg (nabij voetbalveld) en verspreid liggende locaties in de lint (Appelhof, Essenlaan, Maarkampen), waarbij het natuurlijk afhankelijk is van de keuzerichting voor de voorzieningenstructuur.

Het vervolg van de dorpsvisie is het uitvoeringsprogramma.
Hierbij wordt prioriteit gegeven aan die projecten die de komende 4 jaar moeten worden opgestart. Dit behelst:

 1. onderzoek naar de bouw van nieuwe woningen op de inbreidingslocatie aan de Hoofdstraat (locatie Borg) in het kader van de herontwikkeling dorpshart,
 
 2. een onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot een versterking van de maatschappelijke voorzieningen zoals samenwerking/clustering van verenigingen,
 
 3. het meewerken aan oplossingen voor beheer en exploitatie van enkele accommodaties,
   
4. het duurzaam veilig inrichten van de Hoofdstraat ter hoogte van de school.

Het zal moeilijk zijn voor de gemeente om e.e.a. te financieren. De budgettaire ruimtes zijn beperkt en zullen ook de komende jaren beperkt blijven. Wel is duidelijk dat goede plannen passend binnen de visie en het beleid maximaal door de gemeente worden gesteund.

Binnenkort zal de visie worden besproken in een “ronde tafel” gesprek tussen bestuurders, ambtenaren, Kollo en dorpsbelangen. Vervolgens zal de visie in het derde kwartaal van 2007 op een special thema-avond door dorpsbelangen aan het dorp worden gepresenteerd. Nadere informatie hierover volgt.

Ingezonden stuk door vereniging dorpsbelangen Meedhuizen.
 
< Vorige   Volgende >