Gebouwencomplex.
Thursday 04 October 2007

Update... Peuterspeelzaal 2007

In de afgelopen jaarvergadering is een plan van aan-pak voorgesteld en goed-gekeurd om de nijpende financiële situatie rondom het gebouwencomplex "bestaande uit de jeugdkantine, het dorpskantoor en de peuter-speelzaal" structureel te verbeteren.
In dat kader heeft het bestuur van Dorpsbelangen een werkgroep benoemd om bovenstaande doelstelling te realiseren. Dit heeft geresulteerd in een sterk verbeterde financiële positie.
Diverse sponsoren zijn aangeschreven en/of benaderd, waardoor de eerste ‘druk’ is weggenomen. Daarnaast is hard gewerkt aan de mogelijkheden om energie te besparen. Deze energiereductie zorgt voor een structureel lagere maandlast.
Al met al kunnen we stellen dat de uitvoering van het plan van aanpak op schema ligt. De situatie is sterk genormaliseerd. In oktober 2007 zullen wij vanuit Dorpsbelangen middels een nog uit te schrijven jaarvergadering het dorp een nadere toelichting geven. Hierbij kan dan ook huidige penningmeester decharge verleend worden. 

 De kascommissie heeft inmiddels de boeken aan een nadere inspectie onderworpen

 
< Vorige   Volgende >