Verslag jaarvergadering 2006 Dorpsbelangen Meedhuizen
Tuesday 13 March 2007
Op 17 januari jongstleden is de jaarvergadering gehouden van de vereniging Dorpsbelangen in café Lanting.
 
In totaal kwamen 33 “Midhoesters” meepraten en –denken over de perikelen rondom het dorp.
 
Op de agenda stonden de volgende punten:
  • Uitleg situatie rondom peuterspeelzaal/ jeugdkantine.
  • De situatie rond het bestuur.
  • De financiën.
  • De kascontrole.
  • De rondvraag.
De voorzitter, Derk Vos, begon met de mededeling dat de bestuursverkiezing komt te vervallen. De statuten geven aan dat het gehele bestuur niet in één keer kan aftreden. Gezien de complexheid van de te bespreken onderwerpen wordt het technisch voorzitterschap gegeven aan Jan Wierenga.
Begonnen wordt met een presentatie rondom de financiële situatie van de gebouwen peuterspeelzaal/jeugdkantine. Uitkomst is dat met inzet van velen, sponsoring en administratieve aanpassingen een gezonde “bedrijfsvoering” mogelijk moet zijn.
De vergadering gaat ook akkoord met de voorstellen en hoopt van ganse harte dat het plan succesvol zal verlopen.
 
Het huidige bestuur zal in eerste instantie aanblijven, maar wordt ondersteund door een interim-bestuur. Afgesproken wordt dat het bestuur af kan treden als de bovengenoemde aanpassingen zijn doorgevoerd.
 
De financiële situatie van Dorpsbelangen is besproken. Henk Loer heeft tezamen met penningmeester Jelke de Jong de boekhouding gereorganiseerd, een rapportage opgesteld en laten controleren door de kascommissie. Als rode draad loopt hierdoor de hoge energiekosten en administratieve kosten van de gebouwen peuterspeelzaal/ jeugdkantine. Er is nog een tweede controle uitgevoerd door de kascommissie en inmiddels zijn de boeken goedgekeurd.
In de rondvraag wordt de dorpskrant aan de orde gesteld. Er wordt aangegeven dat er inmiddels initiatieven zijn voor een “doorstart”. Dit wordt door de vergadering met instemming begroet.
 
De voorzitter sluit de vergadering en geeft aan dat er veel werk ligt in de komende tijd om de financiële situatie te normaliseren. Op regelmatige wijze zal het dorp op de hoogte worden gesteld van de vorderingen.
 
< Vorige   Volgende >